Praca zaliczeniowa – Wprowadzenie do psychologii anomalistycznej

TERMIN

Termin nadesłania elektronicznej wersji pracy (w formacie .pdf) na moją skrzynkę e-mail to 24.06.21. Prace będą przyjmowane jeszcze przez tydzień (do 01.07.21) ale oznacza to ocenę w terminie poprawkowym (i ocenę niedostateczną w terminie I). Oddanie pracy po terminie ostatecznym skutkuje drugą oceną niedostateczną.

TEMATYKA

Praca powinna stanowić próbę wyjaśnienia (uzgodnionej z prowadzacym) wybranej kategorii doświadczeń anomalistycznych lub przekonań kontrfaktycznych, za pomocą pojęć i teorii z zakresu psychologii anomalistyczej.  Można odwoływać się do teorii omawianych na zajęciach jak i tych wykraczających poza nasz sylabus.

Powinny to być naukowe teorie psychologiczne (wykluczone są wyjaśnienia parapsychologiczne, jest to jeden z warunków formalnych zaliczenia). Praca powinna składać się z postawienia problemu i swojej tezy,  zaprezentowania argumentów na jej potwierdzenie lub odparcie oraz podsumowania w którym zostaną wyciągnięte wnioski.

FORMA (KRYTERIA MINIMALNE)

5-10 stron (nie licząc bibliografii), standardowe marginesy, czcionka 12 pkt (szeryfowa, np. Times New Roman/Liberation Serif czyli domyślne czcionki w popularnych edytorach tekstu). Odwoływanie się do literatury wg. standardu APA (pomocna będzie np. ta strona).

Proszę o odwoływanie się do tekstów naukowych – artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach naukowych i książek naukowych. Artykuły popularnonaukowe proszę traktować raczej jako inspirację. Można np. podążyć za tropem przywoływanych w nich źródeł. Praca musi być napisana samodzielnie.

Wszelkie cytaty, parafrazy i zapożyczenia muszą być oznaczone (np. „A. Einstein (1956, s. 13) powiedział swego czasu, dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że prawda leży po środku, w świetle przedstawionych argumentów skłaniam się jednak bardziej ku stanowisku O. Wilde’a (1901), który postuluje, by nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy w Internecie”).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PISANIA

  • Dobrym punktem wyjścia do poszukiwań może być strona The Skeptic’s Dictionary, zawierająca setki haseł poświęconych poszczególnym doświadczeniom i przekonaniom paranormalnym, wraz z ich prawdopodobnymi wyjaśnieniami, nie tylko psychologicznymi.
  • Formułowanie problemu: problem może zostać sformułowany przez ogólny opis wybranego zjawiska anomalistycznego (np. doświadczenie wyjścia poza ciało, doświadczenie porwania przez kosmitów) lub przekonania kontrfaktycznego (np. negacjonizm klimatyczny, postawy antynaukowe wobec szczepionek) w oparciu o literaturę i opisy przykładowych jednostkowych doświadczeń zaczerpnięte np. z mediów. Warto odnieść się do rozpowszechnienia danego zjawiska lub przekonania w oparciu o dane statystyczne i sondaże. Następnie proszę zaproponować potencjalne wyjaśnienia danego typu doświadczeń. Np. doświadczenie „mary nocnej” może być wyjaśnione za pomocą zjawiska paraliżu sennego oraz kulturowych narracji związanych z tym doświadczeniem. Tworzenie i utrzymywanie się kontrfaktycznych przekonań dotyczących wiary w płaską Ziemię można tłumaczyć za pomocą teorii z zakresu psychologii społecznej (dysonans poznawczy), psychologii poznawczej (motivated reasoning), itp.
  • W razie pytań, wątpliwości lub ewentualnych trudności zapraszam do konsultacji, przede wszystkim w godzinach dyżuru, możliwe są też inne terminy.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Gorąco polecam korzystanie z menedżerów bibliografii, które automatycznie dostosowują odnośniki bibliograficzne zgodne z wybranym stylem. Bardzo przydają się przy pisaniu jakichkolwiek prac, np. magisterskich czy naukowych.

O tym dlaczego warto ich używać i jak z nich korzystać pisze dr Emanuel Kulczycki z UAM. Przydatną ściągawkę przygotowała p. Marzena Totoś-Gutowska z WSB-NLU. Proszę pamiętać o konieczności zweryfikowania poprawności generowanych przez nie przypisów!

Jeśli interesują was szczegóły korzystania ze stylu APA, warto zapoznać się z tą publikacją. W razie trudności z dostępem do literatury, zapraszam do kontaktu.